رئیس  بیمارستان خاتم الانبیا(ص)

دکتر حسین هراتی پور

متخصص اطفال

تلفن:32390300 ( 23 0098 )   داخلی 355

آدرس ایمیل:

نمابر: 32391876 (23  0098 ) 

مدیریت  بیمارستان خاتم الانبیا(ص)

سر کار خانم دکتر جلالیان

پزشک عمومی

تلفن:32390300 (23  0098 )   داخلی 355

 

 

رئیس امور اداری  بیمارستان خاتم الانبیا(ص)

آقای  داود عباسی

فوق لیسانس برق

تلفن:32390370 (23   0098 )   داخلی 262

آدرس ایمیل:

رئیس حسابداری  بیمارستان خاتم الانبیا(ص)

آقای امید عابدی

 فوق لیسانس حسابداری

تلفن:32390330 (23   0098 )   داخلی 246

آدرس ایمیل:

 

دفتر خدمات پرستاری

خانم شکوفه عباسی

لیسانس پرستاری

تلفن:32339661 (23   0098 )   داخلی 209

آدرس ایمیل: