ریاست  بیمارستان خاتم الانبیا(ص)

دکتر حسین هراتی پور

متخصص اطفال و نوزادان

تلفن:32390300 ( 23 0098 )   داخلی 355

آدرس ایمیل:hharatipour@yahoo.com

نمابر: 32391876 (23  0098 ) 

 

 

 

مدیریت  بیمارستان خاتم الانبیا(ص)

دکتر ناهید توفان

پزشک عمومی و دارای مدرک phd آموزش پزشکی

تلفن:32390300 (23  0098 )   داخلی 355

آدرس ایمیل:n.toufan@gmail.com

 

مدیر اداری  بیمارستان خاتم الانبیا(ص)

آقای محمود حمانی

فوق لیسانس حقوق

تلفن:32390370 (23   0098 )   داخلی 262

آدرس ایمیل:

 

رئیس حسابداری  بیمارستان خاتم الانبیا(ص)

خانم پوران ربیعی

لیسانس حسابداری

تلفن:32390330 (23   0098 )   داخلی 246

آدرس ایمیل:

 

دفتر خدمات پرستاری

خانم کبری عجم

لیسانس پرستاری

تلفن:32339661 (23   0098 )   داخلی 209

آدرس ایمیل: