رئیس  بیمارستان خاتم الانبیا(ص)

دکتر حسین هراتی پور

متخصص اطفال

تلفن:32390300 ( 23 0098 )   داخلی 355

آدرس ایمیل:

نمابر: 32391876 (23  0098 ) 

مدیر  بیمارستان خاتم الانبیا(ص)

دکتر محسن امینیان

دکترای تخصصیP.H.D در رشته فیزیولوژی ورزشی

تلفن:32390300 (23  0098 )   داخلی 355

 

 

 

رئیس امور اداری  بیمارستان خاتم الانبیا(ص)

سرکار خانم وجیهه موحدی

تلفن:32390370 (23 0098 )   داخلی 262

آدرس ایمیل:

 

رئیس حسابداری  بیمارستان خاتم الانبیا(ص)

آقای حسین گل پرور

 فوق لیسانس حسابداری

تلفن:32390330 (23   0098 )   داخلی 246

09122733683

 

آدرس ایمیل:

 

دفتر خدمات پرستاری

خانم شکوفه عباسی

لیسانس پرستاری

تلفن:32339661 (23   0098 )   داخلی 209

آدرس ایمیل: