بیمارستان خاتم الانبیا(ص) شاهرود

نشانی پستی:
شاهرود- بلوار دانشگاه- روبروی دانشگاه صنعتی-بیمارستان یکصد تختخوابی خاتم الانبیا(ص)

وب سایت : http://khatam.iau-shahrood.ac.ir/

کد پستی : 3614871151

شماره تماس:

32392915

32393233

32392661

32392662

نمابر: 32331876(23 0098)
آدرس ایمیل:khatam-shahrood.ac.ir