نام بيمه مركز پذيرش درصد فرانشيز
سلامت ايران کارمندي-بازنشسته بستري 10        
سلامت ايران کارمندي-بازنشسته اورژانس تحت نظر 30        
سلامت ايران کارمندي-بازنشسته سرپائي 30        
تامين اجتماعي بستري 10        
تامين اجتماعي اورژانس تحت نظر 30        
تامين اجتماعي سرپائي 30        
سلامت ايران-ساير اقشار بستري 10        
سلامت ايران-ساير اقشار اورژانس تحت نظر 30        
سلامت ايران-ساير اقشار سرپائي 30        
خ د نيروهاي مسلح بستري 10        
خ د نيروهاي مسلح اورژانس تحت نظر 30        
خ د نيروهاي مسلح سرپائي 30        
تامين اجتماعي مستمري بگيران بستري 5         
تامين اجتماعي مستمري بگيران اورژانس تحت نظر 30        
تامين اجتماعي مستمري بگيران سرپائي 30        
شركت نفت بستري 0         
شركت نفت اورژانس تحت نظر 0         
شركت نفت سرپائي 0         
وزارت نيرو (دانا) بستري 15        
وزارت نيرو (دانا) اورژانس تحت نظر 20        
وزارت نيرو (دانا) سرپائي 20        
بانك صادرات بستري 0         
بانك صادرات اورژانس تحت نظر 0         
بانك صادرات سرپائي 0         
تامين اجتماعي بيماران خاص بستري 0         
تامين اجتماعي بيماران خاص اورژانس تحت نظر 0         
تامين اجتماعي بيماران خاص سرپائي 0         
سلامت ايران-روستائيان بستري 10        
سلامت ايران-روستائيان اورژانس تحت نظر 30        
سلامت ايران-روستائيان سرپائي 30        
ذ-آ بازنشسته بستري 5% بستري 5         
ذ-آ بازنشسته بستري 5% سرپائي 5         
ذ-آ بازنشسته بستري رايگان بستري 0         
ذ-آ بازنشسته بستري رايگان سرپائي 0         
سلامت ايران - ايرانيان بستري 10        
سلامت ايران - ايرانيان اورژانس تحت نظر 30        
سلامت ايران - ايرانيان سرپائي 30        
سلامت ايران-همگاني بستري 10        
سلامت ايران-همگاني اورژانس تحت نظر 30        
سلامت ايران-همگاني سرپائي 30        
بانک ملي (شاغلين) اورژانس تحت نظر 15        
تامين اجتماعي فوتي بستري 0         
تامين اجتماعي فوتي اورژانس تحت نظر 0         
تامين اجتماعي فوتي سرپائي 0         
تامين اجتماعي متصل به ونتيلاتور بستري 0         
تامين اجتماعي متصل به ونتيلاتور اورژانس تحت نظر 30        
تامين اجتماعي متصل به ونتيلاتور سرپائي 30        
بانک ملي (بازنشستگان) اورژانس تحت نظر 20